ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προσωπικά Δεδομένα

Ο διαδικτυακός τόπος “www.forkaterina.com” (εφεξής "εμείς"), χρησιμοποιεί υπεύθυνα τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τους παρόντες όρους, από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ενωσιακού  νομικού πλαισίου για την προστασία των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (2016/679), του ν. 4624/2019 και των σχετικών αποφάσεων, κατευθυντήριων γραμμών και κανονισμών που εκδίδει η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων (εφεξής, η "Πολιτική") μπορεί να υπόκειται σε τροποποιήσεις. Σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε τακτικά την Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων, ώστε να ενημερώνεστε σχετικά με τυχόν τροποποιήσεις. 

Η παρούσα Πολιτική εξηγεί πώς συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και / ή χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που λαμβάνουμε μέσω της Ιστοσελίδας μας καθώς και των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνουμε. Η παρούσα Πολιτική περιγράφει επίσης τις επιλογές σας σχετικά με την χρήση, την πρόσβαση, τη διόρθωση και την διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.

  1. Δεδομένα που συλλέγουμε

Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς αποκλειστικά και μόνο προκειμένου να ανταποκριθούμε σε τυχόν ερωτήματα τα οποία υποβάλλετε μέσω της διαθέσιμης φόρμας Επικοινωνίας της Ιστοσελίδας μας ή σε εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για την συμμετοχή σας σε κάποια από τις δράσεις μας. Σε αυτό το πλαίσιο, συλλέγουμε τα δεδομένα που εσείς οι ίδιοι μας παρέχετε, δηλαδή το ονοματεπώνυμο και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. 

  1. Γιατί συλλέγουμε τα δεδομένα σας

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας αποκλειστικά για τους ανωτέρω σκοπούς, δηλαδή αποκλειστικά προκειμένου να ανταποκρινόμαστε σε μηνύματα χρηστών της Ιστοσελίδας μας. Επιπλέον, συλλέγουμε τα δεδομένα σας προκειμένου να δηλώσετε την συμμετοχή σας σε κάποια δράση. Εάν επιθυμείτε να υποστηρίξετε τον αγώνα μας μπορείτε να στείλετε email εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα σας στείλουμε να συμπληρώσετε τη φόρμα με τα στοιχεία υποστηρικτών.

Ειδικά, για την αποτροπή οποιουδήποτε περιστατικού απάτης, σας ενημερώνουμε ότι δεν συλλέγουμε δωρεές μέσω της Ιστοσελίδας μας για την διεξαγωγή του δρομικού γεγονότος ή οποιουδήποτε άλλου μελλοντικού γεγονότος. Σε περίπτωση δε, κατά την οποία λάβετε γνώση οποιασδήποτε προσπάθειας εξαπάτησης από πρόσωπα τα οποία χρησιμοποιούν το όνομα της Ιστοσελίδας μας παρακαλούμε ενημερώστε μας στα κατωτέρω στοιχεία επικοινωνίας. 

  1. Ποιοι λαμβάνουν και επεξεργάζονται τα δεδομένα σας

Πρόσβαση στα στοιχεία σας μπορούν να έχουν εκτός από εμάς, εξωτερικοί συνεργάτες που ενεργούν για λογαριασμό μας, παρέχοντάς μας υπηρεσίες πληροφορικής για την καταγραφή και αποθήκευση των στοιχείων σας. 

  1. Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα δεδομένα σας

Η περίοδος διατήρησης μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με τον τύπο των δεδομένων και τον τρόπο χρήσης τους. Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για όσο διάστημα απαιτείται προκειμένου να απαντήσουμε στα μηνύματα / ή και αιτήματά σας. Στη συνέχεια  τα στοιχεία σας θα διαγράφονται. Σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διαγραφή των στοιχείων σας οποιαδήποτε στιγμή.

  1. Τα δικαιώματά σας

Διασφαλίζουμε τα δικαιώματά σας όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την άσκησή τους.

Έχετε το δικαίωμα:

5.1 Να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα

5.2 Να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων αν είναι ανακριβή ή ελλιπή.

5.3 Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός εάν η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων μας ή τρίτων, για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης ή για την υπεράσπιση των νομίμων δικαιωμάτων μας ενώπιον δικαστικών ή άλλων αρχών.

5.4 Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς.

Προκειμένου να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα, σας συμβουλεύουμε να χρησιμοποιήσετε την διαθέσιμη στην Ιστοσελίδα μας Φόρμα Επικοινωνίας ή επικοινωνήστε μαζί μας στο email info@forkaterina.com . Εάν πιστεύετε ότι τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία δεδομένων έχουν παραβιαστεί, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr)